مأموریت ::: شرکت پخش پارس خزر

مأموریت

شرکت پخش پارس خزر با سرمایه‌گذاری در فرآیندهای توزیع و توانمند ساختن مدیریت عملیات از طریق پایبندی به اصل بنیادی رقابت منصفانه، شبکه توزیع خود را برای حداکثر ساختن نفوذپذیری در بازارهای هدف در جهت منافع خود و ذینفعان بهینه‌سازی نموده و مسئولیت کامل فرآیند توزیع، در زنجیره ارزش مشتریان خود را برعهده می‌گیرد.
خاستگاه (مأموریت) اصلی شرکت برآوردن نیازهای مشتریان در هر بخش از بازار با بالاترین کیفیت می‌باشد. برتری اصلی شرکت ایجاد ارتباطات مؤثر در میان کارکنان، شرکای تجاری و تأمین‌کنندگان است. البته فعالیت‌های موجود، توأم با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی می‌باشد.